Eksamensprojekt, Programmering B

Fra vejledningen i faget

I den afsluttende periode af undervisningen afsættes 20 timers undervisningstid til, at eleverne med vejledning fra læreren udarbejder et eksamensprojekt i grupper på to til tre.
Hvor dette ikke er muligt eller ønskeligt, kan man lade eleverne arbejde individuelt. Eksamensprojektet består af et produkt og en synopsis. Synopsen skal dokumentere udviklingen
af det færdige produkt og har et omfang på 5-8 normalsider, eksklusiv koder, rutediagrammer, bilag mm
For nogle elever er det meget naturligt at indgå i gruppearbejde, når der er tale om udvikling af programmer, mens det for andre kan være en meget vanskelig opgave. Beslutningen
om at gå i grupper bør derfor nøje justeres efter dialog med underviseren, så man sikrer, at
alle eleverne i en gruppe kan (og vil) bidrage til softwaren. Dette er bl.a. på grund af den
stigende grad af kompleksitet i projekterne.
Når eleverne vælger arbejdsgrupper, bør de være opmærksomme på at få delt opgaverne
ligeligt, så hvert gruppemedlem er klar over, hvordan vedkommende skal bidrage til softwareløsningen.
Det er vigtigt, at eleverne lærer arbejdsmetoder til at arbejde sammen i grupper, fx. at bruge repositories, fx. direkte via Unity3D Cloud eller via et GIT system. På C-niveau er behovet
for introduktionen til GIT ikke så nødvendigt som på B-niveau (igen grundet kompleksiteten), men det kan i mange tilfælde gøre elevernes arbejde meget lettere. Bl.a. kan introduktion til GIT være meget givtigt, hvis eleverne ønsker at gøre brug af deres programmeringskompetencer i andre fag hvor der arbejdes projektorienteret.
En synopsis skal forstås som en tekst, der skrives til eksaminator og censor som forberedelse til den mundtlige eksamen. Det vil sige, at en synopsis bør give censor og eksaminator et
overblik over projektet i form af relevante abstrakte dokumentationsformer og passende
forklaringer i almindelig tekst.
I synopsen inddrages diagrammer og andre visualiseringer, der kan billedliggøre elevernes
tanker om struktureringen af deres software. Endvidere gennemgås udvalgte dele af softwaren på kode niveau.
Programmering B, valgfag – Vejledning – 2018
15
Det anbefales at stille et eksempel på opbygningen af en synopsis til rådighed for eleverne.
En sådan eksemplarisk synopsis skal ikke omfatte for komplekse programmer, men gerne
dække de dele man normalt ønsker at få dokumenteret i en synopsis så som:
 Forblad
 Kort abstract (censor kan herved orientere sig om opgavens indhold)
 Problemformulering
 Funktionsbeskrivelse (skærmlayout, indtastningsmuligheder, funktionalitet – alt efter
hvad det er for et program)
 Dokumentation af selve programmet (overordnet beskrivelse af programmet, detaljeret
dokumentation af dele af programmet (flowchart, pseudokode), variabler, objekter,
events, igen meget afhængigt af hvad det er for et program)
 Test af programmet
 Konklusion
 Bilag (det er godt at få koden placeret i bilag, da den muligvis ikke ville kunne indeholdes indenfor journalens 10 sider).
̶ Eksamensprojektet udarbejdes inden for rammerne af et projektoplæg stillet af skolen. Eksamensprojektgrupperne udarbejder en fælles projektbeskrivelse, der inkluderer en beskrivelse af den enkelte eksaminands fokus. Projektbeskrivelsen godkendes af skolen, når beskrivelsen er tilstrækkelig fagligt bred og niveaumæssigt relevant
I eksamensprojektet vælger eleverne deres problemstilling ud fra det projektoplæg som
underviseren udarbejder. Projektoplægget skal være klart formuleret, og give en grundig
beskrivelse af et problemfelt. Det bør endvidere have en sådan karakter at eleverne kan
relatere sig til det, både indholdsmæssigt og fagteknisk. Et grundigt formuleret oplæg bør
også være så fleksibelt at alle de forskellige elevers kompetencer kan komme i spil. Det er
vigtigt, at man igennem hele fagets forløb sikre en gradvis større selvstændighed i elevernes arbejde, således at de bliver i stand til at arbejde selvstændigt med eksamensprojektet.
Derfor bør eleverne inden eksamensprojektet have afprøvet projektarbejdsformen, eksempelvis gennem flere forudgående projekter af mindre omfang med god mulighed for feedback og erfaringsudveksling mellem lærer og elev, og eleverne imellem.
Husk endvidere, at det i gruppernes projektbeskrivelser skal fremgå, hvilket ansvar den
enkelte eksaminand har i projektet. Dette bør kontrolleres i forbindelse med godkendelsesprocessen.
̶ Eksamensprojektets synopsis er individuelt udarbejdet.
Afleveringstidspunktet skal normalt være senest en uge før eksamensperiodens begyndelse
Synopsen der omtales er en skriftlig opgave hvor eksaminandens problemstilling opridses
og hvor hele processen fra planlægning over design til udvikling og afprøvning dokumenteres. I synopsen inddrages der diagrammer og andre visualiseringer der kan billedliggøre
elevernes tanker om struktureringen af deres software. Endvidere gennemgås udvalgte
dele af softwaren på kode niveau.
̶ Eksamensprojektet indgår i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter, hvis der
gives en sådan, og udgør grundlaget for prøven. Eksamensprojektets synopsis er forinden
prøven ikke rettet og kommenteret af eksaminator.
Programmering B, valgfag – Vejledning – 2018
16
Det er vigtigt, at man sammen med administrationen på skolen sikrer, at der tid nok ved
afslutningen af eksamensprojektet til at inddrage projekterne i årskaraktererne. Samtidig
må man naturligvis ikke give eleverne feedback på synopsis og projekt inden prøven.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *